Η εταιρεία ICB (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των προσωπικών δεδομένων που χειρίζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς της και ως εκ τούτου έχει προσαρμόσει πλήρως την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής GDPR) 2016/679 / ΕΚ. Με αυτήν τη δήλωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει οποιονδήποτε θέλει να επικοινωνεί μαζί της με τους ακόλουθους τρόπους:

υπό ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και σε ποια νομική βάση επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με αυτές και ποιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή τους άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα: